Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ILIADIS CARGO S.A. ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την παρούσα αίτηση ότι τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Ευρ.Καν.679/2016 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως περιγράφεται αναλυτικά και στην Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων.

ΙΙ. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία ILIADIS CARGO S.A. δεσμεύεται να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΙΙΙ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρεία ILIADIS CARGO S.A.

Ο εντολέας / Φυσικό Πρόσωπο